Avís important

Amb motiu de la refundació de la JCC (Joventut Comunista de Catalunya), fruit del procés d'unitat juvenil comunista protagonitzat per CJC-Joventut Comunista (Col·lectius de Joves Comunistes - Joventut Comunista) i JC (Joves Comunistes), així com per d'altres sectors i persones que es reclamen de l'ideal comunista, aquesta pàgina queda definitivament tancada.

Podeu seguir l'actualitat de la Joventut a: www.jcc.cat.


Des del Partit dels i les Comunistes de Catalunya volem expressar la nostra preocupació pel caràcter autoritari l´“Ordenança de mesures per fomentar i garantir la convivència ciutadana a la ciutat de Barcelona”, recentment aprovada amb els vots del PSC, ERC i CiU a l´Ajuntament de Barcelona..El de la convivència és un problema existent a la ciutat de Barcelona, que afecta de manera especial a les zones més degradades i als col•lectius que pateixen més exclusió social i al qual, per tant, cal donar solucions.Entenem que aquesta ordenança qualifica com a “conductes incíviques”, fenòmens completament diversos, com la prostitució, la mendicitat, el vandalisme o la col•locació de cartells i pancartes en espais públics, que per a nosaltres requereixen, cadascun, solucions d’índole molt diversa.Les sancions contingudes en el text es caracteritzen per intentar pal•liar o fins i tot amagar els efectes dels problemes que aborda i no per resoldre les seves causes, segons una costum hipòcrita, molt pròpia de la dreta. Així, per exemple es sanciona la prostitució o la venda ambulant, però no hi ha mesures eficaces contra les màfies que se’n beneficien i que exploten als qui les exerceixen.L’increment de les dificultats per a la realització d’activitats en l’espai públic suposa una trava més a l’exercici de la participació democràtica. S’exigeixen fiances per a la utilització dels espais públics, i es prohibeix penjar cartells i pancartes, mentre la majoria d’organitzacions socials no disposen de recursos ni espais per realitzar i difondre les seves activitats.Moltes de les prohibicions contingudes en la nova ordenança, ja estaven recollides en ordenances anteriors. El canvi qualitatiu és l’element d’arbitrarietat que s’introdueix, en atorgar a la Guàrdia Urbana la capacitat de decidir quan un comportament determinat constitueix infracció o menys. Considerem que aquest fet suposa un avenç cap a un estat policial. El mateix tarannà autoritari es desprèn de la imposició del “deure de col•laboració ciutadana”, que situa l’element de vigilància i persecució entre la mateixa ciutadania.Finalment, creiem que aquesta mesura legal, s’emmarca dins d’una tendència estètica, que caracteritza des de fa un temps a un sector dels socialistes catalans, que s’esforça per fer de Barcelona una ciutat de disseny i que s’allunya de les necessitats i dels problemes reals dels seus ciutadans.Volem felicitar al grup municipal d´EUiA-ICV, per la posició mantinguda durant el procés d´elaboració i aprovació de l´Ordenança, demostrant en tot moment feremesa i coherència amb els valors d´esquerres i la defensa dels drets civils.

Per tot això, des del PCC● Exigim la retirada d’aquesta Ordenança.● Demanem que es desenvolupin mesures eficaces i justes per a la millora de la convivència.● En aquest sentit apostem pel desenvolupament de les polítiques i socials, per les accions pedagògiques i pel foment de la participació popular, com a elements que cohesionin a la ciutadania i fomentin la seva consciència col•lectiva i el seu respecte pel que és públic.● Pel que respecta a les mesures relacionades amb col•lectius concrets com el de la prostitució o el dels patinadors, considerem que aquestes han de ser fruit del diàleg i l’acord amb els mateixos, és a dir, el que entenem com a "autoregulació" dels espais compartits.● Instem als grups municipals del PSC i d´ERC a no deixar-se influir pel discurs conservador de CiU i a mantenir els problemes i els interessos de la ciutadania, com a principals prioritats.Barcelona, 30 de gener de 2006Partit dels i les comunistes de Catalunya