Avís important

Amb motiu de la refundació de la JCC (Joventut Comunista de Catalunya), fruit del procés d'unitat juvenil comunista protagonitzat per CJC-Joventut Comunista (Col·lectius de Joves Comunistes - Joventut Comunista) i JC (Joves Comunistes), així com per d'altres sectors i persones que es reclamen de l'ideal comunista, aquesta pàgina queda definitivament tancada.

Podeu seguir l'actualitat de la Joventut a: www.jcc.cat.


RESOLUCIÓ SOBRE HABITATGE

Cal complir el compromís adquirit per al període 2004-2007En el marc de la 34 assemblea, la Favb vol fer sentir la seva veu sobre un tema tan important per als ciutadans i ciutadanes com és l´accés a un habitatge.En la 32 assemblea de la Favb, ja dèiem els criteris que haurien d´orientar aquest greu problema. Aquests se centraven bàsicamen en:1. La necessitat que el 50 % de tot l´habitatge que es faci a Barcelona sigui en règim protegit i, d´aquest, una quantitat important, de lloguer. En el cas dels solars de titularitat pública, que el 100 % es dediqui a HPO.2. Que els espais i habitatges de protecció siguin gestionats per un organisme públic i no pels constructors i/o promotors.3. Que aquests habitatges es destinin amb especial

sensibilitat a ciutadans i ciutadanes en una gran majoria joves i nouvinguts que estiguin o haguessin estat censats a Barcelona.4. Que es tinguin en compte les causes de la substitució social que es dóna a molts barris, fruit de l´encariment de l´habitatge, perquè d´una forma consensuada i argumentada es destini una quota dels habitatges que es construeixin a cobrir una part de les seves necessitats i ajudar d´aquesta manera a mantenir l´arrelament ciutadà.5. Que es canalitzin les peticions i adjudicacions d´habitatges a través d´una llista única i oberta, vetllada per l´administració

municipal i amb tota la transparència i control.6. Elaborar una normativa entre el Consorci de l´Habitatge (Ajuntament i Generalitat), entitats veïnals i promotors públics i privats, entre els quals haurien de ser-hi les cooperatives veïnals i sindicals per recollir aquests criteris.

Aquest punt hauria de ser urgent per evitar el desconcert i l´arbitrarietat que regnen actualment.7. Vetllar perquè la picaresca i les situacions comparativament injustes no es puguin donar en l´adjudicació, el traspàs o la venda d´habitatges de protecció. Que cap persona que tingui un pis en propietat pugui accedir a un altre de

protecció, i igualment, en cas de venda, les administracions exercissin obligatòriament el dret del tempteig perquè mai es pugui vendre un pis de protecció a preu de mercat. Així

mateix, el pis de protecció ha de ser destinat a domicili habitual i permanent. Si per complir això s´ha de reformar la llei, que es faci, i que s´incrementin les tasques d´inspecció per part de les administracions.Moltes d´aquestes reivindicacions estan ja recollides en l´avantprojecte de Llei de l´Habitatge de la Generalitat, llei que

està sent objecte de nombrosos atacs per part de la dreta.Demanem que la Llei s´aprovi amb les mesures que conté per garantir la cobertura de les necessitats d´habitatge social al nostre país.En base a la Llei de propera aprovació, demanem que l´Ajuntament de Barcelona dugui a terme la reserva de sòl.Molts d´aquests criteris no s´han tingut en compte, i en alguns casos s´ha continuat cedint sòl municipal per fer habitatges a preu de mercat, com ha estat el cas de les casernes de Sant Andreu o el que es vol fer en la remodelació de la plaça de les Glòries. Per altra banda, encara no s´ha fet operatiu el Consorci d´Habitatge de Barcelona.Volem recordar que el Pla d´Actuació Municipal per al mandat 2004-2007 estableix el compromís de construir 10.000 habitatges protegits en la ciutat de Barcelona. Per altra banda,

denunciem la confusió que comporta situar els objectius a més llarg termini (2004-2010), quan a poc més d´un any de les eleccions municipals, serà molt difícil complir el compromís per

al 2007.Per tot això exigim que s´acceleri la construcció dels habitatges compromesos i demanarem responsabilitats en cas del seu incompliment.Barcelona, 25 de març de 2006