Avís important

Amb motiu de la refundació de la JCC (Joventut Comunista de Catalunya), fruit del procés d'unitat juvenil comunista protagonitzat per CJC-Joventut Comunista (Col·lectius de Joves Comunistes - Joventut Comunista) i JC (Joves Comunistes), així com per d'altres sectors i persones que es reclamen de l'ideal comunista, aquesta pàgina queda definitivament tancada.

Podeu seguir l'actualitat de la Joventut a: www.jcc.cat.


Aquesta majoria d´esquerres suposa una nova oportunitat per avançar en la construcció d´un país modern i sostenible, de ciutadans i ciutadanes lliures, que gaudeixin del benestar social, les oportunitats i les llibertats democràtiques i nacionals més plenes.L´electorat amb la seva menor participació i el seu vot en blanc ens ha manifestat una clara preocupació d´amplis sectors per l´allunyament entre l´acció política i la ciutadania. En el període que ara s´inicia serà un objectiu fonamental del nou govern implicar la ciutadania en els afers públics i incorporar-la a la participació electoral, com una qüestió fonamental de qualitat democràtica.Conscients de la responsabilitat contreta amb la ciutadania de Catalunya, les forces sotasignants volem manifestar la nostra ferma voluntat d´iniciar una llarga etapa d´estabilitat, cohesió social, progrés econòmic, desenvolupament sostenible i ambició nacional que estarà presidida pels següents objectius:1.El manteniment de la cohesió social i per tant nacional és el primer objectiu de la propera legislatura. Catalunya ha de continuar avançant en la construcció de l´Estat de benestar, en la superació dels dèficits socials i l´eradicació de la pobresa, l´accés a la cultura, avançant cap a una societat de plena igualtat d´homes i dones, i respondre al repte de la immigració. L´atenció a les persones serà una de les principals prioritats del govern, a partir del ple desenvolupament de drets i deures del nou Estatut. Unes polítiques socials i inclusives i de qualitat que no expulsin les capes mitjanes dels serveis públics, i les polítiques d´integració lingüística i cultural són reptes bàsics per a la propera legislatura.2.La creació d´ocupació de qualitat i generadora d´alt valor afegit, la disminució de la precarietat laboral i de la sinistralitat laboral i l´impuls del dinamisme empresarial, garantint que Catalunya tingui un teixit industrial competitiu són prioritats nacionals. Les pimes i l´economia social com a principals creadors d´ocupació han de ser un eix fonamental, així com la garantia del procés emancipador dels joves pel que fa a l´habitatge i de les polítiques de suport a les persones dependents.3.L´equilibri territorial, la modernització ecològica, el desenvolupament de les infraestructures bàsiques amb respecte pel territori, la lluita contra el canvi climàtic, la preservació de la biodiversitat, la nova cultura de l´aigua i l´energia són reptes fonamentals d´una societat del segle XXI.4.Un cop aprovat el nou Estatut d´autonomia de Catalunya, amb independència de les posicions mantingudes al llarg del debat estatutari, és obligació del govern de Catalunya desplegar-lo amb totes les seves potencialitats per tal d´omplir els espais d´autogovern generats en benefici de tots els ciutadans i ciutadanes de Catalunya.Les forces polítiques estem convençudes que el govern de l´entesa, lliurement decidit per les forces polítiques catalanes, és garantia d´èxit, en el marc del desenvolupament progressiu de l´Estatut, per a superar aquests reptes.Des de l´Entesa Nacional pel Progrés constaten la seva voluntat de governar per:Promoure la construcció a Catalunya d´una societat democràtica avançada, on es respectin plenament els principis de la igualtat entre ciutadans i ciutadanes, el control efectiu sobre els poders públics, l´ètica i la transparència com a principis de bon govern, i la participació ciutadana en la presa de decisions polítiques, els principis de proximitat, subsidiarietat i col·laboració lleial entre institucions, especialment amb els ajuntaments, i l´eliminació de tota forma de corrupció pública;Avançar en l´expressió plena de la nació catalana, entesa com a comunitat de ciutadans i ciutadanes que -sense excepció- estan dotats dels mateixos drets i són responsables dels seus deures;Assegurar que les oportunitats arriben a tota la ciutadania i a tots els territoris del país, per garantir la cohesió social i territorial, i l´equilibri mediambiental;Impulsar la prosperitat dels catalans i catalanes, amb una estratègia econòmica de país basada en l´educació, el coneixement, la innovació tecnològica i científica, la modernització ecològica, i un model d´infraestructures coherent amb el país.Emparades en aquesta voluntat comuna, les forces que subscriuen l´acord han convingut a adoptar les mesures de govern que s´inclouen en el present document i que s´articulen al voltant de quatre objectius:Pel desplegament de l´autogovern i de la qualitat democràtica. Per un país d´emprenedors i amb treball d´alt valor afegit.Per un país amb benestar per a tothom.Per la modernització ecològica, un territori equilibrat, amb infraestructures modernes i sostenibles.