Avís important

Amb motiu de la refundació de la JCC (Joventut Comunista de Catalunya), fruit del procés d'unitat juvenil comunista protagonitzat per CJC-Joventut Comunista (Col·lectius de Joves Comunistes - Joventut Comunista) i JC (Joves Comunistes), així com per d'altres sectors i persones que es reclamen de l'ideal comunista, aquesta pàgina queda definitivament tancada.

Podeu seguir l'actualitat de la Joventut a: www.jcc.cat.


Estimats Camarades:La Federació Mundial de les Joventuts Democràtiques organització de la joventut mundial unida en la seva determinació de treballar per la pau, la llibertat, la democràcia, la independència i la igualtat a quasevol part del món, per facilitar la protecció dels drets i interessos de la joventut, la felicitat i el benestar de les futures generacions, compleix aquest 10 de novembre 63 anys des de la seva constitució.En aquest aniversari ens trobem en un context mundial desfavorable on 113 milions de nens i joves no tenen accés a l’educació, 875 milions d’adults són analfabets, 12 milions de nens moren cada any a causa de malalties amb cura, hi ha 950 milions de famolencs, 4750 milions són pobres, 1000 milions d’éssers humans estan aturats i el 45% de la població mundial no té accés a l’aigua potable, en aquest món que s’ha omplert d’armes, de mort i dolor, en el qual assistim a la crisis estructural del sistema capitalista.Els joves progressistes d’aquest món avui més que mai ens trobem en la necessitat històrica de fer propostes alternatives trobant el punt exacte entre la teoria i la pràctica capaces d’enderrocar d’una vegada per totes, aquest injust sistema capitalista imposat durant segles.La Federació Mundial de les Joventuts Democràtiques, convoca a totes les organitzacions membres, amigues i a tota la joventut progressista d’aquest món a celebrar aquest 63 aniversari sumant-se a la lluita per aconseguir construir un món millor, ja que estem segurs de que és possible, amb el sacrifici de tots, al preu que sigui necessari, sense ambicions, sense explotacions, sense fa, sense discriminacions, sense horribles crims o guerres de rapinya per recursos naturals, amb ple accés a tots els serveis, amb fraternitat, amb respecte a les garanties individuals i on cada dia lluitem per millorar la vida de l’ésser humà, convivint en Pau entre tots, per això “Necessari és Vèncer”, ja que no tenim dret a fracassar en aquesta escomesa.Buró Coordinador de la FMJDBudapest 10 de Novembre del 2008


Versión en castellano:

Estimados Camaradas:La Federación Mundial de las Juventudes Democráticas organización de la juventud mundial unida en su determinación de trabajar por la paz, la libertad, la democracia, la independencia y la igualdad en cualquier lugar del mundo, para facilitar la protección de los derechos e intereses de la juventud, la felicidad y el bienestar de las futuras generaciones, cumple este 10 de noviembre 63 años de su constitución.Arribamos a este aniversario en un contexto mundial desfavorable donde 113 millones de niños y jóvenes no tiene acceso a la educación, 875 millones de adultos son analfabetos, 12 millones de niños mueren cada año a causa de enfermedades curables, hay 950 millones de hambrientos, 4750 millones son pobres, 1000 millones de seres humanos son desempleados y el 45% de la población mundial no tiene acceso al agua potable, en este mundo que se ha llenado de armas, muerte y dolor, en el cual asistimos a la crisis estructural del sistema capitalista.Los jóvenes progresistas de este mundo hoy más que nunca nos encontramos en la necesidad histórica de hacer propuestas alternativas hallando el punto exacto entre la teoría y la práctica capaces de derrumbar de una vez para siempre, este injusto sistema capitalista impuesto por siglos.La Federación Mundial de las Juventudes Democráticas, convoca a toda las organizaciones miembros, amigas y toda la juventud progresista de este mundo a celebrar este 63 aniversario sumándose en la lucha por lograr construir un mundo mejor, porque estamos seguro que es posible, con el sacrificio de todos, al precio que sea necesario, sin ambiciones, sin explotaciones, sin hambre, sin discriminaciones, sin horrendos crímenes o guerras de rapiñas por recursos naturales, con pleno acceso a todos los servicios, con hermandad, con respeto a las garantías individuales y donde cada día luchemos por mejorar la vida del ser humano, conviviendo en Paz, entre todos, para eso “Necesario es Vencer”, ya que no tenemos derecho a fracasar en este empeño.

English version:

Dear comrades:The World Federation of Democratic Youth -organization of united youth world-wide, determined to work for peace, liberty, democracy, independence and equality in any place of the world and fpr the protection of the rights and interests of the youth, happiness and the well being of the future generations, celebrates its 63 years of it's constitution on November 10th 2008.We arrive at this anniversary in an unfavorable world context where 113 million of children and young people do not have access to the education, 875 million of adults are illiterates, 12 million of children die every year because of incurable diseases, 950 million are hungry, 4750 million are poor, 1000 million of human beings are unemployed and 45% of world's population do not have access to potable water. In this world that is filled of arms, death and pain, we now witness capitalism’s system structural crisis.Today -more than ever- progressive youth of the world are in the historical necessity to do alternative proposals finding the exact point between theory and practice so we can be able to throw away for once and forever this unfair imperialist system which has being imposed through centuries.The World Federation of Democratic Youth summons to all member organizations, friends, and progressive youth of the world to celebrate this 63 anniversary joining the struggle for building a
better world because we are pretty sure that it is possible, with the sacrifices of all, at any price it is necessary to have a world without exploitation, without hunger, without discrimination, without terrible crimes, without predatory wars for theft of natural resources, with plain access to all services, with brotherhood, with respect to individual guarantees, and where every day we will fight for improve the life of the human being, coexisting peacefully, between all.For that "We must win" because we don't have the right to fail in this persistence.